Press Enter / Return to begin your search.

Usługi

Jako rzecznik patentowy specjalizuję się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pomagam w uzyskaniu i utrzymaniu patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Koordynuję procedury uzyskania praw wyłącznych we wszystkich jurysdykcjach poza Polską, a zwłaszcza przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Patentowym Zjednoczonego Królestwa (UK IPO) Amerykańskim Urzędem Patentowym (USPTO) i Chińskim Urzędem Patentowym (CNIPA).

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami ścigania i organami celnymi w sprawach naruszeń praw własności intelektualnej. Reprezentuję również w postępowaniach sprzeciwowych i unieważnieniowych praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

Jestem arbitrem spraw własności intelektualnej przy Warszawskim Sądzie Arbitrażowym.

Wspieram i szkolę naukowców oraz firmy z zakresu strategii zarządzania własnością intelektualną.

Patenty i wzory użytkowe

 • Kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie patentu i wzoru użytkowego w Polsce i za granicą
 • Walidacje patentów europejskich w Polsce i za granicą
 • Ocena prawdopodobieństwa opatentowania wynalazku (tzw. zdolność patentowa)
 • Ocena ryzyka naruszenia patentów na danym rynku (tzw. czystość patentowa)
 • Opinie dotyczące innowacyjności na potrzeby wniosków grantowych
 • Odnawianie oraz zmiany patentów i wzorów użytkowych
 • Monitorowanie patentów i wzorów użytkowych konkurencji
 • Unieważnienia patentów i wzorów użytkowych przed urzędami patentowymi
 • Anonimowe uwagi osób trzecich do zgłoszeń patentowych konkurencji
 • Reprezentowanie przed sądami w sprawach naruszeń patentów i wzorów użytkowych
 • Doradztwo i mediacje w sporach dot. patentów i wzorów użytkowych
 • Tłumaczenia specjalistyczne zgłoszeń patentowych i patentów

Po więcej szczegółów zapraszam na stronę patenty i wzory użytkowe.

Znaki towarowe

 • Kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie znaków towarowych w Polsce i za granicą
 • Ocena prawdopodobieństwa rejestracji znaku towarowego i ryzyka naruszenia innych znaków
 • Odnawianie i zmiany znaków towarowych
 • Monitorowanie znaków towarowych konkurencji
 • Ochrona nazw domen internetowych
 • Sprzeciwy i unieważnienia znaków towarowych przed urzędami patentowymi
 • Reprezentowanie przed sądami w sprawach naruszeń znaków towarowych
 • Doradztwo i mediacje w sporach dot. znaków towarowych

Po więcej szczegółów zapraszam na strony znaki towarowe oraz licencje na patent i znak towarowy.

Wzory przemysłowe

 • Kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie wzoru przemysłowego w Polsce i za granicą
 • Ocena prawdopodobieństwa rejestracji wzoru przemysłowego i ryzyka naruszenia innych wzorów
 • Odnawianie i zmiany wzorów przemysłowych
 • Monitorowanie wzorów przemysłowych konkurencji
 • Unieważnienia wzorów przemysłowych przed urzędami patentowymi
 • Reprezentowanie przed sądami w sprawach naruszeń wzorów przemysłowych
 • Doradztwo i mediacje w sporach dot. wzorów przemysłowych

Po więcej szczegółów zapraszam na stronę wzory przemysłowe.

Opinie i badania

 • Opinie dotyczące prawdopodobieństwa opatentowania wynalazków (tzw. zdolność patentowa)
 • Opinie dotyczące prawdopodobieństwa rejestracji znaków towarowych
 • Opinie dotyczące prawdopodobieństwa rejestracji wzorów przemysłowych
 • Opinie dotyczące ryzyka naruszenia patentów na danym rynku (tzw. czystość patentowa)
 • Opinie dotyczące ryzyka naruszenia znaków towarowych
 • Opinie dotyczące ryzyka naruszenia wzorów przemysłowych
 • Opinie dotyczące innowacyjności na potrzeby wniosków grantowych
 • Opinie dotyczące naruszeń
 • Badania patent landscaping
 • Analizy baz patentowych i konkurencji pod kątem trendów oraz aktywności
 • Audyty własności przemysłowej i intelektualnej (IP Due Dilligence)

Po więcej informacji na temat badania zdolności patentowej zapraszam tutaj: badanie zdolności patentowej.

Strategia i zarządzanie

 • Doradztwo strategiczne dla firm i instytucji badawczych
 • Doradztwo patentowe dla firm i naukowców
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Analizy baz patentowych i konkurencji pod kątem trendów oraz aktywności
 • Audyty własności przemysłowej i intelektualnej (IP Due Dilligence)
 • Wycena, sprzedaż i licencjonowanie praw własności intelektualnej
 • Opinie dotyczące innowacyjności na potrzeby wniosków grantowych
 • Szkolenia z własności intelektualnej
 • Tłumaczenia specjalistyczne

Spory

 • Opinie dotyczące naruszeń
 • Sprzeciwy i unieważnienia znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych przed urzędami patentowymi
 • Reprezentowanie przed sądami w sprawach naruszeń znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych
 • Reprezentowanie przed sądami w sprawach nieuczciwej konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw autorskich i dóbr osobistych
 • Anonimowe uwagi osób trzecich do zgłoszeń patentowych konkurencji
 • Blokowanie naruszeń na internetowych platformach sprzedażowych (m. in. Allegro, Amazon, Ebay)
 • Zatrzymania celne naruszających towarów na granicy
 • Postępowania przed sądami arbitrażowymi ds. domen internetowych
 • Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

Po więcej szczegółów na temat sporów domenowych zapraszam tutaj: spory domenowe.